Συνδέσεις - Golden Goal

EU

This project has been funded with support from the European Commission.
225774-CP-1-2005-1 -AT-GRUNDTVIG-G1PP

This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

 Συνδέσεις

 • Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας    
  Ministry of Employment and Social Protection     
  http://www.ypakp.gr/
 • Κέντρο Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας   
  Center of Employment and Entrepreneurship    
  http://www.kae.gr/
 • Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού   
  Organisation of labour human resources    
  http://www.oaed.gr/
 • Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης   
  Organisation of Vocational Training and Education    
  http://www.oeek.gr/
 • Ε.ΚΕ.ΠΙΣ: Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης   
  National Accreditation Center for Continuing Vocational Training   
  http://www.ekepis.gr/
 • ΚΕΘΙ: Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας    
  Reseach Center for Gender Equality   
  http://www.kethi.gr/
 • Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση   
  Operational Programme for Education and Initial Vocational Training   
  http://www.epeaek.gr/
 • Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς    
  General Secretariat for Youth    
  http://www.neagenia.gr/