Εταίροι - Golden Goal

EU

This project has been funded with support from the European Commission.
225774-CP-1-2005-1 -AT-GRUNDTVIG-G1PP

This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Εταίροι

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν εταίροι από 17 οργανισμούς.

Ινστιτούτα επαγγελματικού προσανατολισμού με πολύ μεγάλη εμπειρία στην ανάπτυξη και τον σχεδιασμό μέτρων εκπαίδευσhς και καθοδήγησης.
Εξειδικευμένοι εταίροι οι οποίοι μπορούν να εξασφαλίσουν την σύνδεση του προγράμματος με ευρωπαϊκά δίκτυα εκπαίδευσης.και επαγγελματικού προσανατολισμού.
Ινστιτούτα έρευνας και κοινωνικής πολιτικής θα αποτελέσουν όργανο διοίκησης,παρακολούθησης και ελέγχου του δικτύου σ'ένα γενικό επιστημονικό και πολιτικό πλαίσιο.